HOME > PE 제품 > 유공관


규격(mm)
내경(I.D)(m/m)
외경(O.D)(m/m)
두  께
본당길이
100
100 ±1.5
116 ± 1.5
15 ± 0.5
4m or 6m
125
125 ± 2.0
145 ± 2.0
16 ± 0.5
4m or 6m
150
150 ± 2.0
173 ± 2.0
18 ± 1.0
4m or 6m
200
200 ± 2.5
234 ± 2.5
25 ± 1.0
4m or 6m
250
250 ± 2.5
285 ± 2.5
27 ± 1.0
4m or 6m
300
300 ± 3.0
340 ± 3.0
30 ± 1.0
4m or 6m
350
350 ± 3.0
390 ± 3.0
20 ± 1.2
4m or 6m
400
400 ± 4.0
450 ± 4.0
38 ± 1.0
4m or 6m
450
450 ± 4.0
516 ± 4.0
45 ± 1.0
4m or 6m
500
500 ± 4.5
566 ± 4.5
45 ± 1.0
4m or 6m
600
600 ± 5.0
676 ± 5.0
55 ± 1.0
4m or 6m
700
700 ± 6.0
790 ± 6.0
62 ± 2.0
4m or 6m
800
800 ± 7.0
904 ± 7.0
68 ± 2.5
4m or 6m
900
900 ± 8.0
1.018 ± 8.0
59 ± 3.0
4m or 6m
1.000
1.000 ± 10.0
1.131 ± 10.0
88 ± 2.5
4m or 6m

 
<규격 >
규격 (mm) 외경 (mm) 근사내경 (mm) PICH (mm) 곡률반경 (mm) 본당길이 (m)
100 114.5± 1.5 100± 1.5 19.2± 1.0 450 4
150 171.0± 2.0 150± 1.5 20.0± 1.0 740 4
200 232.0± 2.0 200± 2.0 28.0± 1.0 1000 4
250 285.0± 2.0 250± 2.0 33.0± 1.0 1200 4
300 340.0± 3.0 300± 3.0 40.0± 1.0 1600 4
400 이상은 주문제작

<외압강도 >
관구조의 형상등에 강도를 높이기 위한 고도의 특수기술이 가해진 가공이므로 외압력에 강하고 토압 및
윤압에 대한 충분한 내하력을 지니고 있습니다.
구분 5% 압축하중 (kg/m) 5% Stiffness (kg/㎠)
규격(mm)
100 220 4.3
150 285 3.8
200 350 3.5
250 375 3.0
300 420 2.8
400 500 2.5
※ 이중벽 유공관 주문제작

 

규격(mm)
내경(I.D) (m/m)
외경 (m/m)
본당길이
150
150 ± 4.0
172 ± 4.0
4m or 6m
200
200 ± 4.0
228 ± 4.0
4m or 6m
250
250 ± 5.0
278 ± 5.0
4m or 6m
300
300 ± 5.0
334 ± 5.0
4m or 6m
350
350 ± 5.0
385 ± 5.0
4m or 6m
400
400 ± 5.0
443 ± 5.0
4m or 6m
450
450 ± 5.0
495 ± 5.0
4m or 6m
500
500 ± 5.0
545 ± 5.0
4m or 6m
600
600 ± 5.0
657 ± 5.0
4m or 6m
800
800 ± 6.0
885 ± 6.0
4m or 6m

 

 

경기도 화성시 매송면 어천리 436번지 / 사업자등록번호 134-81-78474 / 대표:이영택
고객상담실 031-437-1410(1412) FAX:031-437-1450
Copyrightⓒ 2002 중앙콘크리트 ALL Rights Reserved.